Weekend trip: Austrian lakes

It was a very spontaneous weekend trip: we decided to go at 12 o’clock on Saturday without having anything planned. The only plan was: to discover!🌍✨🚙

Byl to superspontánní víkendový výlet: rozhodli jsme se v sobotu v poledne a neměli jsme nic naplánováno. Jediný plán byl: objevovat!🌍✨🚙

IMG_0789.JPG

 

1st stop - Schloss Ort

IMG_0787.JPG

After about 4 hours in the car, we reached the lake area. I randomly chose Schloss Ort to be our first proper stop. It was already closed when we arrived, but it was beautiful from the outside too, the cute little bridge in front of it is the best! It’s possible to walk around the castle and then you can walk through the Toscanapark which is right next to the castle. There are some breathtaking views on the way!

Po asi 4 hodinách v autě jsme se dostali k rakouským jezerům. Jako naši první pořádnou zastávku jsem náhodně vybrala Schloss Ort. Když jsme přijeli, byl už zavřený, ale zvenku je to taky pěkný pohled, ten roztomilý mostík, který k němu vede, je nejlepší. Zámek se dá celý dokola obejít a pak je hezká procházka Toscanaparkem, který je hned vedle. Cestou potkáte pár nádherných pohledů!

IMG_0786.JPG
IMG_0788.JPG
IMG_0792.JPG

We booked our accommodation the same day, so there wasn’t much choice if we didn't want to spend a fortune. A hotel that looks like a church wouldn’t be my first choice but it was part of the adventure... :)

Ubytování jsme si rezervovali ten samý den, takže za nějakou rozumnou cenu výběr nebyl moc velký. Hotel, který vypadá jako kostel by určitě nebyla moje první volba, ale i tohle bylo součástí dobrodružství... :)

It was getting late and there weren’t many dinner options either. By accident we drove all the way to another lake - Attersee and we found a great place that was opened till 11 pm, Klimt Cafe. With boats and fresh breeze around, I felt like I’m in French riviera.

Začalo se připozdívat a nebylo tu ani tolik možností, kde se najíst. Omylem jsme přejeli k dalšímu jezeru - Attersee a našli jsme tam fajn místo, které mělo otevřeno až do 11, Klimt Cafe. S loďkami a svěžím vzduchem kolem jsem si připadala jak na Francouzské riviéře.

IMG_0782.JPG

Sunsets and sunrises are beautiful in this area. This was a sunrise from our balcony. I wish I had more energy to go further than that but I didn’t😅

Západy a východy slunce jsou v téhle oblasti krásné. Tohle byl východ z našeho balkónu. Přála bych si, abych měla víc energie dojít dál, ale neměla jsem😅

IMG_0777.JPG

2nd stop - Attersee

On the second day we ended up at a place called Badewiese Attersee. Very calm, very relaxing. You can lay down on a grass beach or have a great swim in the lake. I don’t know about you, but I don’t need anything more!

Druhý den jsme se ocitli na místě s názvem Badewiese Attersee. Velmi klidné, velmi relaxační. Můžete si lehnout na trávovou pláž nebo si skvěle zaplavat v jezeru. Nevím jak vy, ale já nic víc nepotřebuju!

IMG_0769.JPG

And once you get hungry or thirsty, few meters from this grass beach is a restaurant called Seehof Attersee. It was AMAZING. Have a Hugo, have a schnitzel (or like me, have both😀) and simply enjoy the view.

A jakmile dostanete hlad či žízeň, pár metrů odtud je restaurace Seehof Attersee. Bylo to tam SKVĚLÉ. Dejte si Hugo koktejl, dejte si řízek (nebo jako já, dejte si obojí😀) a prostě si užijte výhled.

IMG_0766.JPG
IMG_0767.JPG

At this very moment, we decided to stay one more night. So we booked an accommodation nearby, enjoyed the drinks, the grass beach and the refreshing water for few more hours and then we went to check in to this room with old smell and hideous decorations😀But again - it was part of the spontaneous adventure :))

V tento moment jsme se rozhodli, že zůstaneme ještě jednu noc. A tak jsme si bookli kousek odsud ubytování, ještě jsme si pár hodin užívali drinky, travnatou pláž a osvěžující vodu a pak jsme se vydali se ubytovat v pokoji, který byl cítit zatuchlinou a byl vyzdobený příšernými dekoracemi😀Ale opět - brala jsem to jako součást spontánního dobrodružství :))

IMG_0757.JPG

Then we went for a random walk. We didn’t find any place to buy food so we had some blackberries and Aperol Spritz instead. 

Pak jsme vyšli na náhodnou procházku. Nenašli jsme žádné místo, kde bychom si mohli koupit jídlo, tak jsme si k večeři dali ostružiny a Aperol Spritz.

IMG_0765.JPG
IMG_0764.JPG
IMG_0763.JPG

This drink cost only 3,50€, which is cheaper than some places in Prague. This place was called Landhotel Waldmühle and there was also a priceless sunset to see.

Tenhle drink stál pouhých 3,50€, což je míň než na některých místech v Praze. Tohle místo se jmenovalo Landhotel Waldmühle a byl tu také k vidění dokonalý západ slunce.

IMG_0761.JPG

3rd stop - Mondsee

IMG_0754.JPG
IMG_0753.JPG

It’s so nice just to drive around this lake. We didn’t find any perfect chilling spot, so we kept driving and ended up at...

Je super jen tak se projet kolem tohoto jezera. Nenašli jsme žádné perfektní místo k zakotvení, tak jsme jeli dál a dál, až jsme dojeli k...

4th stop - Wolfgangsee

IMG_0752.JPG

So this is Freibad St. Gilgen in Wolfgangsee. I liked this lake the best, it’s very compact and there are mountains all around. It was a bit crowded (not that much in the morning), but there was everything: food, drinks, grass beach, stone beach, swans, ... :)

Tohle je Freibad St. Gilgen in Wolfgangsee. Wolfgangsee se mi líbilo ze všech 4 jezer nejvíc, je takové kompaktní a hory nebo skály jsou úplně ze všech stran. Bylo tam trochu víc lidí (dopoledne ne tolik), ale nic tomu nechybělo: jídlo, pití, travnatá pláž, kamínková pláž, labutě, ... :)

IMG_0751.JPG
IMG_0749.JPG
IMG_0748.JPG

Souvenir shopping done. Now back to Prague! Only 4 hours away :) 

Nákup suvenýrů hotov. A teď zpátky do Prahy! Která je jen 4 hoďky daleko :)

IMG_0747.JPG

And here is a google map with all the places we visited.

A na závěr tu je google mapička se všemi navštívenými místy.